Zasady odpłatności za przedszkole

ludek1

Odpłatność za świadczenia w przedszkolu w zakresie przekraczającym podstawę programową obejmuje:

stawkę żywieniową  – koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków. / określa zarządzenie Dyrektora Przedszkola /

koszt zajęć wychowawczo- dydaktycznych w czasie przekraczającym podstawę programową .

/ Określa zmiana w Ustawie o Systemie Oświaty ważna z dn. 1.09.2013 oraz Uchwała XXIX/289/2016 z dnia 29.12.2017 Rady Miasta/

Podstawa programowa realizowana jest

w godzinach od 7.30 do 12.30

Stawka żywieniowa dzienna w roku szkolnym 2020/2021 wynosi – 7,50 zł 

Koszt za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ponad podstawę programową

od 1.09.2015 roku wynosi – 1 zł

Opłata za godziny ponad podstawę programową dotyczy dzieci w wieku 3 – 5 lat.

ludek2

ludek3

Opłatę za przedszkole należy wpłacać na  konto przedszkola:
08 1020 4913 0000910201193655
W dniach od 10 do 16 każdego miesiąca.

Opłatę za godziny ponad podstawę programową obniża się o 50% w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej uczestniczącej w programie Mielecka Karta Rodziny 3+”

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu , nie nalicza się opłat za wyżywienie i za zajęcia prowadzone ponad podstawę programową.

Za nieterminowe regulowanie należności naliczane są odsetki.

Nie uregulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkola, dłuższe niż 1 miesiąc skutkuje skreśleniem wychowanka z listy.

Regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego lub jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.

ludek4