Działania przedszkola służące zdrowiu dzieci.

Drodzy Państwo – Rodzice!
W związku z sytuacją licznej absencji dzieci związanej z chorobami przypominamy zapisy w Statucie dotyczące przyprowadzania do przedszkola tylko dzieci zdrowych i dziękujemy tym rodzicom, którzy przestrzegają ustalonych zasad i norm.
W Statucie PM8 na temat zdrowia:
w § 8 pkt 1 , pkt 6 a) brzmi: „…Nauczyciel zobowiązuje rodziców do współdziałania z nauczycielem, Dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez: informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka;..”
w §   12 pkt 1 brzmi: „Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola objawów chorobowych (np. kaszel. katar, wymioty, biegunka) rodzice zobowiązani są do udania po poradę lekarską;
Na wniosek Dyrektora lub nauczyciela grupy, rodzice są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko po chorobie zakaźnej jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do przedszkola do momentu ustania objawów.

Dodatkowo:
Informujemy od jesieni  rodziców na tablicach grupowych o przyprowadzaniu do przedszkola tylko dzieci zdrowych.
Na bieżąco podajemy informacje z sanepidu o okresowym zwiększeniu liczby zachorowania  na grypę i profilaktyce w tym zakresie.

Realizujemy:
Programy dodatkowe, min. program profilaktyczny przy współudziale  rodziców „Czyste ręce- zdrowia więcej”

Organizujemy:
Zajęcia i zabawy z dziećmi dotyczące zdrowia fizycznego, psychicznego oraz profilaktyki w tym zakresie
Zebrania z rodzicami w każdej grupie dotyczące przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych a po dłuższej chorobie dostarczanie zaświadczeń lekarskich, zapoznanie ze sposobem informacji z rodzicami dotyczącej zdrowia dziecka.

Prosimy pamiętać!!!

  1. Dziecko z infekcją nie jest przyjęte do przedszkola.
  2. Jeśli rodzic przyprowadzi dziecko z infekcją a nauczyciel to zauważy niezwłocznie wykonuje telefon do rodzica z informacją dotyczącą niedyspozycji dziecka i wymogiem odebranie go z przedszkola.
    (mamy  zeszyty wcześniejszego wybierania dzieci z powodu zauważonych przez nauczyciela u dziecka symptomów choroby). 

    Dla dobra wszystkich dzieci prosimy przestrzegać obowiązujących procedur. Dziękuję.

                                                                                     Dyrektor Przedszkola
                                                                                        Barbara Smajdor


Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku wystąpienia objawów grypowych.
http://przedszkole8.mielec.pl/wp-content/uploads/2019/01/zalecenia_gis_grypa.pdf